Bệnh still ở người lớn

Bệnh still ở người lớn

Bệnh still ở người lớn Bệnh Still ở người lớn là một bệnh viêm hệ thống chưa rõ nguyên nhân. Bệnh được George Still đề cập vào năm 1897 khi mô tả các triệu chứng bệnh ở bệnh nhân là trẻ em nên bệnh này được mang tên ông là bệnh Still, đến nay bệnh …

Bệnh still ở người lớn Chi Tiết