Tê tay tê chân để lâu gây ra biến chứng gì?

Tê tay tê chân để lâu gây ra biến chứng gì?