Phục hồi chức năng trẻ mắc hội chứng down

1. Định nghĩa: Hội chứng Down gây nên bợi mội rối loạn nhiễm sắc thể trong đó có sự hiện diện của tất cả hay một phần của nhiễm sắc thể 21 thêm. Tên hội chứng được đặt theo John Langdon Down, một thầy thuốc đã mô tả hội chứng này vào năm 1866. Cứ …

Phục hồi chức năng trẻ mắc hội chứng down Chi Tiết